Το ίδιο άρθρο δημοσιεύθηκε και ως
‘Unemployment, Informalization, and Trade-Union Decline in Greece: Questioning Analytical and Prescriptive Orthodoxies’, στο Bermeo, N. G. (επιμ.), Unemployment in Southern Europe: Coping With the Consequences, Λονδίνο: Frank Cass, 2000, σ. 60-89


Εκτενέστερη εκδοχή του είναι το 
‘Low Union Density Amidst a Conflictive Contentious Repertoire: Flexible Labour Markets, Unemployment and Trade-Union Decline in Greece’, European University Institute Working Paper, 1999, σ. 1-43. 
 [Ολόκληρο το κείμενο...]